Resursele curriculare, umane şi materiale

Resursele curriculareşi umane  de care dispune gradiniţa permit realizarea unui învăţământ de calitate bazat pe abordarea strategiilor ce  pun în valoare competenţa profesională a celor 25 de cadre didactice calificate cu un nivel de pregatire profesională după cum urmează:

  • 12 cadre cu gradul didactic I, dintre care, trei cadre didactice activează ca metodiste ale ISJ și două ca mentori județeni;
  • 11 cadre didactice cu gr. did. II,
  • 2 cadre didactice definitive în invățământ;
  • 3 cadre didactice auxiliare, 1 cadru medical si 20- personal

Numărul mare de copii (415), participă cu interes la programul complex oferit,  în baza căruia  grădiniţa noastră a obţinut succese remarcabile în anul şcolar trecut, bazându-se în principiu pe respectarea Planului de învăţământ, a Curriculumului Naţional, a Regulamentului Intern şi a  normelor de legislaţie şcolară în vigoare (Legea învăţământului , Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ  Preuniversitar ,Metodologiile – anexe la Legea Învățământului, etc ).
Programele instructiv-educative sunt complexe,  iar conţinuturile abordate au ca suport, auxiliare didactice accesibile,  metodici si materiale de specialitate care răspund cerinţelor actuale ale Reformei în învăţământul preşcolar.
Resursele materiale sunt concretizate în primul rând în spaţiile celor 12 săli de grupă bine dotate cu mobilier corespunzător derulării procesului didactic conform noilor cerinţe ale Curriculumului Naţional privind abordarea unui invățământ integrat, diferențiat și individualizat. ( centre de interes). Grupurile sanitare sunt modernizate iar celelalte spaţii destinate blocului alimentar, spălătoriei, cabinetului medical, cabinetului metodic, cabinetului de logopedie, vestiarelor,etc. corespund cerinţelor impuse de normele igienico-sanitare astfel încât unitatea este autorizată din punct de vedere sanitar în baza Autorizației cu caracter permanent, Nr. 191 din 08.12.2011.
Baza didactico-materială satisface nevoile de desfăşurare a unui învăţământ modern pe baza noilor tehnologii care sunt foarte cunoscute şi aplicate cu succes de cadrele didactice. Astfel, grădiniţa dispune de o reţea de calculatoare folosite atât în procesul instructiv-educativ în tot ce înseamnă logistică, proiectare, planificare cât şi în redactarea tuturor materialelor de desfăşurare şi evaluare a întregii activităţi. În anul școlar 2013-2014, rețeaua de calculatoare s-a îmbunătățit prin achiziționarea a încă 4 calculatoare, în momentul de față în toate grupele fiind instalate calculatoare.  Biblioteca grădiniţei oferă materiale de specialitate diverse, iar trusele cu materiale de la fiecare grupă satisfac cerinţele unui învăţământ concret-intuitiv de calitate. Toate activităţile  din programele stabilite printr-un management competent se bazează în desfăşurare pe materiale ce se caracterizează prin actualitate şi accesibilitate, prin estetică şi diversitate.
Centrele de interes sunt dotate cu materiale realizate şi de educatoare, cu truse şi accesorii ce permit realizarea obiectivelor cerute de învăţământul centrat pe copil şi interesele lui.
In concluzie, putem afirma că în momentul de faţă funcţionăm într-o grădiniţă modernă cu spaţii suficiente şi funcţionale în care copiii pot desfăşura o diversitate de acţiuni curriculare şi extracurriculare.