ANUNȚ

Grădinița cu Program Prelungit ,,Prichindel , anunță scoaterea la concurs a unui post de educator/profesor invățămantul preșcolar, pe durata determinată, ca urmare a vacantării postului pe parcursul anului școlar, in urma solicitării concediului pentru creșterea copilului.

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității 6-18.03.2020;
2. Afișarea listei candidadaților admiși pentru susținerea probelor de concurs 19.03.2020;
3. Proba practică /inspecția specială la clasă 23.03.2020;
4. Proba scrisă 25.03.2020;
5. Afișarea rezultatelor 27.03.2020, orele 12.00;
6. Depunerea contestațiilor 27.03.2020, orele 12.00-16.00;
7.Afișarea rezultatelor finale 31.03.2020, ora 12.00;

Documentele solicitate pentru intocmirea dosarului:
1. Copii de pe actele de studii, foaia matricolă;
2. Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;
3. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie( pentru solicitanții care și-au schimbat numele)
4. Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întrepreinderii de intrerupere a activității (dacă este cazul);
5.Copie de pe buletin sau cartea de indentitate cu domiciliul;
6. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă in invățămant( dacă este cazul);
7. Copie de pe carnetul de muncăși/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a
salariaților;
8. Avizul medical din care să rezulte că sunt aptă pentru a preda in invățămant;
9. Declarație pe propria răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice
și nu am fost indepărtat din invățămant pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească
definitivă de condamnare penală.

Director, Prof. Dunăreanu Dorina

Anunt PDF

 

 

 

 

 

 

 

Attachment